REGULAMIN

REGULAMIN Gracz chcąc wziąć udział w Imprezie, ma obowiązek zapoznać się i zaakceptować poniższy regulamin przed wysłaniem swojego zgłoszenia.

 1. W imprezie, uczestniczą wyłącznie osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych (tzn. pełnoletnie), dysponujące ważnym dowodem osobistym, które dopełniły wszystkich procedur związanych z rejestracją. Nie ma możliwości, aby na terenie imprezy przebywały tzw. "osoby towarzyszące" nie zgłoszone wcześniej organizatorowi.
 2. Każdy z uczestników imprezy ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz opisem mechaniki gry. Nieznajomość powyższych dokumentów nie zwalnia z obowiązku ich przestrzegania. Rażąca ich nieznajomość w dniu Imprezy może być przyczyną natychmiastowego wykluczenia uczestnika z imprezy bez prawa do zwrotu składki.
 3. Rejestracja uczestnika jest zakończona w momencie uiszczenia składki bezpośrednio przed rozgrywką. Impreza ma charakter niezarobkowy – całość wpłat graczy zostaje przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z imprezą. W przypadku rezygnacji gracza po opłaceniu składki: przed 07.04.2017 - przedpłata jest zwracana na numer konta, z którego została dokonana po 07.04.2017 - przedpłata przepada - została już wykorzystana w celu uiszczenia opłat za imprezę
 4. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń technicznych wydawanych przez organizatorów oraz osoby upoważnione, zwane dalej "Moderatorami Gry".
 5. Od uczestników gry wymagana jest odpowiednia stylizacja ubioru i wyposażenia. W przypadku braku takowej w dniu imprezy, organizator może odmówić danej osobie uczestnictwa w grze, bez prawa do zwrotu składki.
 6. W trakcie rozgrywki, we wszystkich lokalizacjach bezwzględnie wymagana jest ochrona oczu. Zaleca się stosowanie atestowanych gogli/okularów przeznaczonych do rozgrywek ASG. Osoby nieposiadające odpowiedniej ochrony oczu mają całkowity zakaz wstępu na teren wyznaczonego obszaru imprezy.
 7. Dozwolone jest używanie wyłącznie replik ASG, których prędkość wylotowa nie przekracza 650 fps!!! (przy pocisku o masie 0,20g). Zabrania się stosowania replik opartych na systemie RAM. Każdy z graczy może zostać poproszony w dowolnym momencie przez Moderatora o przetestowanie repliki na chronometrze.
 8. Strefy bezpieczeństwa (zwane dalej obszarami "off-game") zostaną przez Organizatora specjalnie oznaczone. Jedną z nich jest obszar pola namiotowego. Na terenach tych obowiązuje zakaz strzelania z replik. Każdy z graczy porusza się tam z rozładowanymi replikami bez podpiętego magazynka. Mimo powyższego, ze względów bezpieczeństwa zalecamy uczestnikom noszenie tam ochrony oczu.
 9. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, które zachowują się uciążliwie dla innych uczestników lub organizatorów, posiadające repliki niezgodne z regulaminem lub odmawiające poddania się badaniu (alkomat, chronograf), uznaje się za wykluczone z uczestnictwa w grze terenowej. Osoby takie mają obowiązek przebywać wyłącznie na terenie "off-asg".
 10. Teren imprezy jest terenem niebezpiecznym. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Każdy uczestnik porusza się po terenie rozgrywki na własne ryzyko, przestrzegając regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku. Organizator imprezy nie zapewnia ubezpieczenia osobowego NNW uczestników rozgrywki. W gestii gracza jest posiadanie w/w formy zabezpieczenia lub nie posiadania jej na własne ryzyko. Podpisując regulamin uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora w przypadku utraty zdrowia lub śmierci na terenie rozgrywki.
 11. W przypadku zaistnienia sytuacji spornych każdy gracz zobowiązany jest, na żądanie dowolnego innego uczestnika imprezy, do niezwłocznego okazania swojego identyfikatora, który otrzyma na początku imprezy podczas rejestracji.
 12. Rozgrywka może zostać przerwana lub wstrzymana na skutek zdarzenia losowego (nieszczęśliwy wypadek, wtargnięcie na teren osób postronnych, interwencja służb porządkowych itd.) w każdym jej momencie.
 13. Na terenie imprezy obowiązuje zachowanie czystości i porządku. Śmieci należy wrzucać do przeznaczonych na nie worków, które znajdują się w charakterystycznych lokacjach (off-game, bar, baza wojskowa, bazy frakcji itp...)
 14. Podczas imprezy, ze względów bezpieczeństwa, obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek środków pirotechnicznych (ładunków wybuchowych, świetlnych, ogłuszających, dymnych, łzawiących czy jakichkolwiek innych środków o działaniu szkodliwym dla żywych organizmów) bez obecności i bezpośredniego nadzoru organizatorów. Po zapadnięciu zmroku dopuszczalne jest używanie świateł chemicznych.
 15. Palenie ognisk na terenie imprezy dopuszczalne jest TYLKO w miejscach wyznaczonych przez organizatorów!
 16. Obowiązuje całkowity zakaz strzelania do zwierząt oraz osób nieuczestniczących w grze, które mogłyby przypadkiem pojawić się na terenie imprezy. Każdy z graczy przed oddaniem strzału ma obowiązek upewnić się czy przeciwnik bierze udział w rozgrywce (np. posiada ochronę oczu). W przypadku pojawienia się osób postronnych na terenie rozgrywki, gracze powinni zwrócić im uwagę, wskazując na zagrożenia płynące z przebywania na terenie, a o fakcie zawiadomić organizatorów.
 17. Bezpłatny parking dla wszystkich uczestników imprezy znajduje się w strefie off-asg. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelki sprzęt (w tym fotograficzny, samochody, repliki broni itp...) zagubiony, zniszczony, skradziony lub uszkodzony w czasie trwania imprezy. W szczególności dotyczy to pojazdów pozostawionych zbyt blisko terenu rozgrywki, poza wyznaczonym parkingiem.
 18. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie i mechanice gry, jak i dotyczących rozstrzygania kwestii spornych między graczami decydujące zdanie mają organizatorzy i/lub moderatorzy gry.
 19. Z uwagi na możliwą obecność przedstawicieli mediów (prasa, radio, telewizja, fotografowie) uczestnik imprezy wyraża zgodę na późniejsze wykorzystanie/publikację materiałów zarejestrowanych z jego udziałem.
 20. Każdy z uczestników imprezy kwituje na miejscu podpisem znajomość powyższego regulaminu, oświadczając jednocześnie, iż wie o zagrożeniach płynących z uczestnictwa w rozgrywkach z użyciem replik ASG. Odmowa podpisu, w dniu Imprezy, równoznaczne jest z rezygnacją z rozgrywki.